1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MDKmode en op alle met MDKmode aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MDKmode ingestemd is.

1.5 De internetsite van MDKmode richt zich op de Internationale markt.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MDKmode in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 MDKmode behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van MDKmode en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en
plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post en daarbij is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met
betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
MDKmode garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Of zolang de voorraad strekt.
Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die MDKmode in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.4 Bestellingen kunnen na de betaling is verricht niet worden geannuleerd.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. BETALING

4.1 Bij bestellingen via www.MDKmode.nl kunt u veilig en snel betalen met Ideal overboeking.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.  MDKmode streeft ernaar om bestellingen binnen maximaal 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. MDKmode kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of per mail kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7. RUILEN EN RETOUR

7.1 Ruilen van artikelen kan binnen 14 dagen. Afgeprijsde of actie artikelen en sieraden mogen niet geruild en retour worden gedaan. De artikelen die retour komen dienen in de oorspronkelijke staat ongebruikt niet gewassen of gestreken met de originele labels eraan en in de zelfde doos/verzendzak retour te worden gedaan. Kosten van retour zijn voor de koper.


7.2 Retourneren van artikelen is mogelijk binnen 14 dagen. Heeft u een bestelling retour gedaan? Dan krijgt u naar goed keuring van het retour gedane artikel het bedrag binnen 7 werkdagen terug gestort op het bij ons bekende rekening nummer waar ook de desbetreffende bestelling mee is gedaan. Heeft u betaald middels een cadeaubon? Dan krijgt u bij retour weer een cadeaubon. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

Heeft u betaald middels een cadeaubon? Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. GARANTIE

8.1 Bij MDKmode heb je op alle artikelen een garantie termijn van 14 dagen. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op. Meldt dit dan via het retourproces.
Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door:

  • Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
  • Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud;
  • Uitzonderlijke slijtage;
  • Beschadiging door het verkeerd wassen van het product;
  • Horloges hebben alleen garantie op uurwerk niet op de kast-band-batterij-glas-pushpen-gesp-verkleuring-waterdichtheid.

8.2 Er zit geen garantie op artikelen met stras, steentjes-met studs en of met bedeltjes.

ADDENDUM 1: BETALINGSVOORWAARDEN AFTERPAY VOOR NEDERLANDSE CONSUMENTEN

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van jouw gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kun je hiervan een opgave van redenen ontvangen. Je kunt ook na één werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van jouw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen (het plaatsen van een order). Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, vragen wij je tevens de naam van de eigenaar van de eenmanszaak of de namen van firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay® gaat betalen (enkel bij automatische incasso).

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1   Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

2   Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden jouw schulden tijdig te voldoen.

3   Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.

4   De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen;

5   Het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw keuze te betalen met AfterPay®. AfterPay en de webwinkelier verwerken jouw gegevens ter uitvoering van je overeenkomst

6   Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.

 Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Jouw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van jouw bestelling niet te restitueren.

2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Je dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van jouw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen er hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Jouw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in je e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, word je geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de klantenservice van AfterPay. Een wijziging kun je per post sturen naar Postbus 434, 8440 AK Heerenveen t.a.v. AfterPay, per e-mail naar klantenservice@afterpay.nl of telefonisch via 020-7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de normale kosten van je telefonieaanbieder. 

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2 Indien je binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay je een kosteloze e-mailherinnering om je te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay je per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering. 

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen, zullen nadien door je gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kun je alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen over inzage van de persoonsgegevens en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving om je privacy te beschermen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

ADDENDUM 2: BETALINGSVOORWAARDEN AFTERPAY VOOR BELGISCHE CONSUMENTEN

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1         U heeft een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen(AfterPay) van Arvato Finance International B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay(hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.  

1.2         Het resultaat van de toetsing krijgt u indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kunt u hiervan een opgave van redenen ontvangen. U kunt ook na een werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3          AfterPay kan binnen een werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie om te betalen via AfterPay, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling via AfterPay. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4         Iedere winkelier is gerechtigd bij het tot stand komen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay, indien u kiest voor betalen via AfterPay. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
1.  De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland of Belgie te liggen; 
2. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kruispuntbank van Ondernemingen indien u koopt via uw bedrijf; 
3. Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen; 
4. Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay gaat betalen (enkel bij automatische incasso).

1.5         Om te kunnen betalen via AfterPay moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland of Belgie. Dit adres mag geen postbus zijn; 
2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surseance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag voor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen; 
3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen;
4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen; 
5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd; 
6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen via AfterPay de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.
 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1    Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door uw verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien u na acceptatie aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2.2    AfterPay behoudt zich het recht voor, voor zover wettelijk is toegestaan, om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.

2.3    Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.

2.4    AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

2.5 AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1 Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

3.2 Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen. 

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen. 

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in uw e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, wordt u geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance International B.V. h/o AfterPay, klantenservice@afterpay.be of postbus 434 8440 AK Heerenveen, Nederland, telefoon 02 5888 29 56.

Artikel 6 Verzuim

6.1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2 Indien u binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay u een kosteloze e-mailherinnering om u te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay u per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering. 

6.3.   Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.

 

4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement welke is gepubliceerd op haar de website www.afterpay.be. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van gegevens, als ook vragen om inzage van de gegevens van u die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit Privacy Regelgeving.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2. Indien AfterPay om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die tussen aanvrager en AfterPay tot stand komt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle in Nederland, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.